Integritetspolicy

Allmänt

Brakeley Nordic värnar om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Besök på vår hemsida kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies. Den som väljer att lämna in en anställningsansökan, anmäla sig till events eller till nyhetsbrev kommer däremot att lämna personuppgifter till oss.

När olika personer har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter i dessa fall. Nedan finns också information om de rättigheter som registrerade personer har i relation till oss som personuppgiftsansvarig samt våra kontaktuppgifter.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi?

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.
 
Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vi i uppdrag får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dem. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor.
 
De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e- postadress). I specifika uppdrag kan personuppgifterna också avse annan information, t.ex. information om befintliga och möjliga givare.
 
Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra uppdragsgivares intressen.
 
Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling samt marknadsföring och försäljning.
 
Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i normala fall intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår uppdragsgivares eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.
 
När vi behandlar personuppgifter i syfte att utveckla vår verksamhet, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse att förbättra verksamheten.
 
Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.
 
Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan. I övrigt kan överföring till länder utanför EU/EES ske inom ramen för ett visst uppdrag, i den mån det är nödvändigt för att genomföra uppdraget.
 
Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.
 
Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Brakeley Nordic AB, organisationsnummer 556820-1676, med adress: Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
 
Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. En begränsning eller radering av personuppgifter kan dock innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

Den som har invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.
 
Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på info@brakeley.se eller per brev till adressen ovan.
 
Ändringar av integritetspolicy

Vi ser över denna integritetspolicy löpande. Senaste ändring 6 augusti 2018.